Pomiar i montaż

Pomiar

Team Plast oferuje swoim Klientom szczegółowy pomiar za pomocą specjalistycznych narzędzi, połączony z profesjonalnym doradztwem w zakresie oferowanych produktów. Pomiar wykonywany jest przez osoby z odpowiednim przeszkoleniem technicznym i merytorycznym, które dodatkowo udzielą kompleksowej porady, pomagając dobrać optymalny do danych warunków oraz budżetu system okienny lub drzwiowy.

Montaż

Prawidłowy montaż jest sprawą kluczową, aby system okienny lub drzwiowy mógł niezawodnie spełniać swoje wszystkie funkcje oraz osiągać założone parametry w zakresie izolacyjności, wodoszczelności, przepuszczalności powietrza, wytrzymałości mechanicznej itp. Błędy popełnione na etapie prac monterskich mogą zaważyć na skuteczności całego systemu, dlatego jakość montażu powinna iść w parze z jakością samych produktów.

  Dobrze wykonany montaż to takie połączenie okna z ościeżem, które zagwarantuje, że system będzie wywiązywał się ze wszystkich zadań, jakie założono dla niego na etapie produkcji. Aby tak się stało, warto postępować według następujących kroków:
 • Przygotuj plan montażu po zapoznaniu się z projektem budowlanym w części dotyczącej okien i drzwi balkonowych oraz wymagań montażowych. Sprawdź, czy stolarka okienna i drzwiowa odpowiada oczekiwaniom, a przede wszystkim aktualnym zasadom wiedzy technicznej.
 • Nie zmieniaj pochopnie i bez wyraźnej konieczności przewidywanej w projekcie pozycji okien w ościeżach.
 • Jeśli to konieczne, określ niezbędny zakres zmian wnoszonych do projektowych wymagań montażu, uwzględniając przy tym wpływ, jaki te odstępstwa mogą mieć na sposób i technikę wykonania montażu oraz zaplanowany końcowy efekt.
 • Korzystając podczas budowy z projektów powtarzalnych, ustal właściwą dla lokalizacji obiektu budowlanego strefę obciążenia wiatrem i kategorię terenu.
 • Zdefiniuj pożądaną przepuszczalność odniesienia lub współczynnik infiltracji dla połączeń okna z ościeżem.
 • Zniweluj plac budowy. Nanieś repery wysokości 1m oraz posadzki w stanie surowym i gotowym.
 • Przygotuj ościeża do montażu okien oraz obszar +/- 15 cm wokół ościeża, zapewniając prostoliniowość, gładkość oraz spoistość ościeża i ścian konstrukcyjnych w tym obszarze.
 • Pomiar otworów okiennych wykonuj po naniesieniu reperów i przygotowaniu ościeży.
 • Ustal szerokość szczelin dylatacyjnych odpowiednio do przewidywanych wymiarów konstrukcji okiennych i ich rozszerzalności termicznej.
 • Określ liczbę i rozmieszczenie punktów mocowań mechanicznych okna w ościeży oraz punktów podparcia konstrukcji okiennej.
 • Rodzaj łączników mechanicznych musi być odpowiedni dla materiału, z którego zbudowane są ściany konstrukcyjne obiektu.
 • Liczbę i rozmieszczenie punktów mocowania mechanicznego dobieraj z uwzględnieniem ciśnienia prędkości wiatru charakterystycznego dla lokalizacji obiektu, a punkty podparcia w zależności od ciężaru konstrukcji i sił powstających w wyniku jej funkcji użytkowych.
 • Konstrukcje okienne narażone na obciążenia eksploatacyjne powodowane przez użytkownika, na przykład progi drzwi wejściowych, progi drzwi balkonowych powinny być podparte na całej szerokości konstrukcji.
 • Określ niezbędną liczbę warstw uszczelniających wokół okna.
 • Materiały do wykonania poszczególnych warstw uszczelniających muszą być odpowiednie dla ustalonej szerokości szczelin dylatacyjnych oraz liczby, rozmieszczenia i rodzaju połączeń mechanicznych, a przede wszystkim ich właściwości muszą gwarantować osiągnięcie zakładanego poziomu infiltracji powietrza przez połączenie okna z ościeżem.
 • Zapewnij na placu budowy stałą dostępność źródeł energii, wody oraz WC.
 • Określ i wyznacz dojazd i sposób dostawy konstrukcji okiennych na plac budowy, zapewnij warunki bezpiecznej komunikacji wewnętrznej, warunki składowania, przenoszenia i uzbrajania konstrukcji na placu budowy oraz niezbędne wymagania sprzętowe.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do sposobu wykonania montażu okien albo doboru materiałów korzystaj z dostępnych źródeł wiedzy technicznej, a przede wszystkim „Informacji o wymaganiach montażowych oraz technice montażu okien i drzwi balkonowych z PVC firmy Team-Plast Sp. z o.o.” albo skontaktuj się z odpowiednimi służbami producenta okien.
DO GÓRY